ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ರ ‘ಕುಚ್‌ ಕುಚ್‌ ಹೋತಾ ಹೈ’ ‘ಅಂಜಲಿ’ ಸನಾ ಸಯೀದ್‌

ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ರ ‘ಕುಚ್‌ ಕುಚ್‌ ಹೋತಾ ಹೈ’ ‘ಅಂಜಲಿ’ ಸನಾ ಸಯೀದ್‌