ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಚೆಲುವೆ ಇವಳು ‘ಐಂದ್ರಿತಾ’

ನೋಟಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಚೆಲುವೆ ಇವಳು ‘ಐಂದ್ರಿತಾ’